ALGEMEEN

1 Door inschrijving bij CrossFit YouAct verklaar je akkoord te zijn met de voorwaarden en regels zoals hieronder staat beschreven.

2 Bij minderjarigen (onder de 16 jaar) is een handtekening van een ouder of een andere wettige vertegenwoordiger verplicht.

AANSPRAKELIJKHEID

1 CrossFit YouAct en/of haar leiding en CrossFit trainers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.

2 CrossFit YouAct en/of haar leiding en CrossFit Trainers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk- of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade.

3 De deelnemer verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen rekening en risico. Derhalve zullen alle kosten van enig ongeluk, ongeval en/of letsel in de ruimste zin des woord geheel door hem/haar worden gedragen.

4 De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.

5 De deelnemer zal CrossFit YouAct en/of haar leiding en CrossFit trainers geheel en volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden in de ruimste zin des woord.

LIDMAATSCHAP

1 Het lidmaatschap betreffende 10-ritten kaarten en maandabonnementen zijn strikt persoonlijk en kunnen niet aan derden worden overgedragen.

2 Het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd en loopt tot wederopzegging.

3 Indien het lidmaatschap niet tijdig wordt opgezegd, wordt deze automatisch met dezelfde periode verlengd.

4 Voor het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van één kalendermaand, ingaande per de eerste van de volgende maand; Opzeggingen worden gedaan via SportBit. (Voorbeeld: Je wilt 1 maart stoppen met trainen. Zeg je abonnement dan op voor 31 januari) , anders worden de maandelijkse abonnement gelden doorberekend.

5 Een wijziging van de lidmaatschapsvorm is mogelijk. Dit dient via SportBit te geschieden. De nieuwe lidmaatschapsvorm zal per ingang van de nieuwe kalendermaand ingaan waarbij aanstonds het nieuwe tarief zal worden berekend. De deelnemer heeft geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

6 Het abonnement kan tijdelijk gepauzeerd worden wanneer dit uiterlijk 10 dagen voor het begin van de eerste maand van de lidmaatschapspauze per e-mail wordt gecommuniceerd. De pauze dient ten minste één maand te bedragen. De pauze start altijd op de 1e van de volgende maand.

LESSEN

1 CrossFit YouAct behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen.

2 Op officiële of erkende feestdagen mag CrossFit YouAct de deuren sluiten of de openingstijden aanpassen.

3 CrossFit YouAct behoudt zich het recht geplande lessen uit te stellen of af te lasten in verband met een naar het oordeel van CrossFit YouAct te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekte verzuim van de instructeur, enig vorm van overmacht of andere door CrossFit YouAct te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of
compensatie in welke vorm dan ook.

4 Bij langdurige afwezigheid van een CrossFit trainer van CrossFit YouAct zal CrossFit YouAct geheel onverplicht zo spoedig mogelijk proberen zorg te dragen voor een normale voortgang van de lessen.

BETALINGSTERMIJN / INCASSO

1 Het bij inschrijving overeengekomen lesgeld kan door CrossFit YouAct op elk moment worden verhoogd.

2 Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 14 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen.

3 Indien de deelnemer na een periode van vier weken in nog steeds gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de deelnemer.

4 Het lesgeld is ook verschuldigd indien de deelnemer, om welke reden dan ook, niet in staat is om aan de lessen deel te nemen. Dit is slechts anders indien de deelnemer hiertoe expliciet de toestemming van CrossFit YouAct heeft verkregen nadat de deelnemer hiertoe een schriftelijk verzoek heeft ingediend bij CrossFit YouAct.

PERSOONSGEGEVENS

1 CrossFit YouAct verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie.

2 De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van CrossFit YouAct zijn opgenomen. CrossFit YouAct en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met deze verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel
en zullen niet worden verstrekt aan derden.

3 Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het lid (bijv. adres- of bankgegevens) dienen direct aan CrossFit YouAct te worden doorgegeven. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer CrossFit You-Act kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht
worden aan het lid.

HUISREGELS

1 De deelnemer dient zich te houden aan de door CrossFit YouAct gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline.

2 Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is CrossFit YouAct gerechtigd de deelnemer de toegang tot de box te ontzeggen en het lidmaatschap eenzijdig en per direct te beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering of teruggave van de lidmaatschapskosten.

OVERIGE BEPALINGEN

1 Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van CrossFit YouAct beoordeeld en beslist.

2 CrossFit YouAct behoudt zich het recht om de huisregels en algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen.

NOTES

CrossFit bestaat bij YouAct sinds januari 2014. Wij willen een sfeer creëren waarin iedereen zich thuis en veilig voelt. Met elkaar en voor elkaar. CrossFit is elke dag anders, het leven is elke dag anders. Expect the unexpected and have lots of FUN!

Laat je ego achter bij de voordeur. Je traint voor jezelf, om beter, fitter en sterker te worden er is altijd wel iemand beter dan jij.

Wees op tijd voor de les. Geef jezelf voldoende tijd om te kunnen omkleden en rustig aan je training te beginnen.

Opgeven voor de CrossFit lessen is verplicht. Dit kan via SportBit Manager.

Heb je je voor een training aangemeld en het blijkt dat je toch niet kunt, meld je dan uiterlijk 4 uur voor de training af in het systeem, zodat een ander je plaats in kan nemen

Afmelden voor een training kan zonder verlies van een credit tot 4 uur van tevoren. Afmelden voor een training binnen 4 uur leidt tot verlies van een credit. Het aanmelden voor een training kan tot 1 minuut van tevoren.

Ruim je eigen materialen, zweet, bidon, krijtjes en kleding op. Behandel alle apparatuur en materialen met respect. Het laten vallen van gewichten, kettlebells, halters of andere spullen moet uit noodzaak gebeuren en niet uit gemak. Leg gebruikte spullen rustig terug waar ze behoren te liggen.

Neem je verantwoordelijkheid. Als je merkt dat apparatuur of spullen kapot zijn probeer dit dan onder de aandacht te brengen zodat we het kunnen repareren of vervangen.

Daag jezelf uit, maar ken ook je grenzen. Je traint bij ons zodat we je kunnen helpen fitter te worden. Heb je hulp nodig? Raadpleeg je coach.

Speel eerlijk. Het maakt niemand iets uit wat jouw score is, maar het valt iedereen op wanneer je vals speelt. Wees eerlijk naar jezelf en je mede CrossFitters. Respecteer de regels binnen CrossFit. Dat is nu net waar je beter van wordt, full range of motion.

Probeer regelmatig te trainen. Iedereen heeft baat bij coaching en profiteert van een goede basistechniek. Probeer je niet te laten beperken door lichamelijke klachten of een blessure. Er zijn altijd vervangende oefeningen of aanpassingen te maken in de training. Geef dit aan bij je trainer. Wij zijn er om te helpen en een training aan te passen.

Je bent verantwoordelijk voor je eigen gezondheid, conditie en veiligheid. Onze trainingen zijn niet de makkelijkste. We trainen op een intensiteit, die wat hoger ligt dan je misschien gewend bent. Heb je ’t idee dat een gekozen gewicht te
zwaar en oncomfortabel voelt, vertel het je coach. Dat getuigt van slimheid en is niet zwak.

Maak gebruik van de kennis van je coach. We zijn er voor jou en om het beste uit jezelf te halen.